DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Oct 15, 2011

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA.


Zarząd Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia,  z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 24 ust.1 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia, na dzień

16 listopada 2011r. o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni, przy ul. Władysława IV 54. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na dzień 16.11.2011 r. na godz. 18.30

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia ( zapisy umożliwiające uznanie Stowarzyszenia za organizację pożytku publicznego)
  6. Zamknięcie obrad.

 

Za Zarząd

Prezes- Maciej Kozyra

Proponowana treść Statutu Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia:

STATUT

Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1
Stowarzyszenie pn. „Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów, a siedziba władz jest przy ulicy Władysława IV 54, 81-384 Gdynia.

 § 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 II. Cele i środki działania

 § 5

 Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

 Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

a) organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki,

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,

c) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu,

d) organizacje i realizację współzawodnictwa sportowego – organizacja zawodów, zajęć sportowych i imprez rekreacyjnych,

 e) integracja obecnych członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz byłych członków na rzecz wspomagania działalności Stowarzyszenia,

 f) pomoc finansową i materialną członkom Stowarzyszenia ich rodzinom oraz byłym członkom,

 g) działalność charytatywna, w tym wyrównywanie różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,

 h) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 i) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 § 6

 1. Cele Stowarzyszenie realizuje przez działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną

 Działalność nieodpłatna to:

a) organizowanie spotkań szkoleniowych z trenerami zaprzyjaźnionych klubów;

b) prowadzenie zajęć planowych;

c) organizowanie i udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizowanie pokazów charytatywnych, imprez charytatywnych oraz zbiórek pieniężnych; 

d) prowadzenie działalności w celu zdobycia środków na działalność Stowarzyszenia (reklama, dofinansowanie obozów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego itp., pomoc materialną i finansową);

 Działalność odpłatna to:

 a) urządzanie pokazów gimnastycznych podczas imprez sportowych i kulturalnych.

 b) organizowanie dochodowych imprez kulturalnych i sportowych.

 2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację działalności statutowej.

 III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 a) zwyczajnych;

 b) honorowych;

 c) wspierających;

 § 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie deklaracji pisemnie zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym;

 c) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia;

 § 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 a) realizować i promować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

 b) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;

 c) regularnie płacić składki członkowskie;

 d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia;

 § 11

 1. Członkiem honorowych Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia tytułu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

 2. Członkowie wspierający maja wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 3. Członków wspierających przyjmuje i odwołuje na podstawie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

 § 13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.

 2. Skreślenia z listy członków.

 3. Likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego.

 4. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.

 5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

 6. Śmierć członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną.

 7. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

 § 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 13 pkt. 2. może nastąpić w razie:

 1. Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia.

 2. Nieusprawiedliwionego zalegania w opłaceniu składek członkowskich przez okres 3-miesięcy.

Skreślenia z listy dokonuje Zarząd. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do walnego zebrania członków, które na najbliższej sesji podejmuje ostateczną uchwałę.

 IV. Władze Stowarzyszenia

 § 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 a) Walne Zgromadzenie Członków

 b) Zarząd

 c) Komisja Rewizyjna

§ 16 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w drugim miesiącu od dnia ich wyboru.

 3. Do ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.

 4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W wypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 § 17

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, odwołania go lub utraty członkowstwa skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków zastępców, w kolejności uzyskiwanych głosów, a w razie ich braku wyboru dokonuje na najbliższej sesji Walne Zebranie Członków. Liczba dołączonych członków nie może przekroczyć dwóch osób pochodzących z wyboru dokonanego na najbliższej sesji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18

Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane:

1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwiania zgłoszonych spraw.

 2. Systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach.

 § 19

 Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

 4. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zawiadamia Zarząd, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 20 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy:

 a) Zarządu

 b) Komisji Rewizyjnej

 c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (członków zwoływane jest do czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane).

 § 21

Porządek Walnego Zgromadzenie Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.

§ 22

W Walnym Zgromadzenie Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz a także rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej .

 4. Uchwalenie zmian w Statucie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

 6. Wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia.

 § 23

Zarząd 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nimi.

 2. Zarząd składa się z 4-5 członków, którzy spośród siebie wybierają prezesa, 1 zastępcę, sekretarza i skarbnika.

 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 5. Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z Głosem doradczym oraz zaproszeni goście.

 § 24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia  Członków.

 2. Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

 4. Pozyskiwanie sponsorów, promotorów, przyjmowanie darowizn finansowych i rzeczowych oraz zapisów.

 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 6. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia.

 7. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków.

 8. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków.

9. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płacenia.

 Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3- osób przewodniczącego i dwóch członków.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 § 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.

 3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 5. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 V. Majątek Stowarzyszenia

 § 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 a) składki członkowskie

 b) darowizny, zapisy i składki

 c) dotacje

 d) inne wpływy wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia

 §28

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób – prezesa Stowarzyszenia lub zastępcy i jednego członka Zarządu

Do ważności pism i dokumentów w sprawach niemajątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z członków zarządu.

§29

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §30

Statut Stowarzyszenia zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 §31

Uchwalę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności na najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

§32
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami są członkowie jego Zarządu.

Statut uchwalono.

facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg