DOKUMENTY (ZOBACZ)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej, stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności sekcji tej dyscypliny przy Pałacu Młodzieży Gdynia założonej w 1957 roku.

Gimnastyka artystyczna to jedna z najtrudniejszych technicznie, a jednocześnie najpiękniejszych olimpijskich dyscyplin sportowych, nasz klub szczyci się wyszkoleniem wielu wspaniałych zawodniczek reprezentujących Polskę na najważniejszych imprezach sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Atlancie i Atenach. Obecnie szkolimy ponad 40 zawodniczek w wieku od 5 do 19 lat we wszystkich kategoriach sportowych, które zdobywają co roku wiele medali na zawodach rangi Mistrzostw Polski w konkurencjach indywidualnych i zbiorowych oraz reprezentują Polskę na najważniejszych światowych turniejach.

Trenujemy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gdyni.

STATUT
Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie pn. „Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzy-szeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fi-zycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) a także ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz niniejszym statutem.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów, a siedziba władz jest przy ulicy Władysława IV 54, 81-384 Gdynia.
§ 3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
II. Cele i środki działania

§ 5
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyj-ne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
Celem stowarzyszenia jest w szczególności:
a) organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
c) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu,
d) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego – organizacja zawodów, zajęć spor-towych i imprez rekreacyjnych,
e) integracja obecnych członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz byłych członków na rzecz wspomagania działalności Stowarzyszenia,
f) pomoc finansowa i materialna członkom Stowarzyszenia ich rodzinom oraz byłym człon-kom,
g) działalność charytatywna, w tym wyrównywanie różnic społecznych wśród dzieci i mło-dzieży uzdolnionej sportowo,
h) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
§ 6
1. Cele Stowarzyszenie realizuje przez działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłat-ną
Działalność nieodpłatna to:
a) organizowanie spotkań szkoleniowych z trenerami zaprzyjaźnionych klubów;
b) prowadzenie zajęć planowych;
c) organizowanie i udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizowanie pokazów charytatywnych, imprez charytatywnych oraz zbiórek pieniężnych;
d) prowadzenie działalności w celu zdobycia środków na działalność Stowarzyszenia (rekla-ma, dofinansowanie obozów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego itp., pomoc material-ną i finansową).
Działalność odpłatna to:
a) urządzanie pokazów gimnastycznych podczas imprez sportowych i kulturalnych,
b) organizowanie dochodowych imprez kulturalnych i sportowych.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację działalności statutowej.
III. Członkowie – ich prawa i obowiązki
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) honorowych;
c) wspierających;
§ 8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie deklaracji pisemnej zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 9
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym;
c) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) realizować i promować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;
c) regularnie płacić składki członkowskie;
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia tytułu Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 12
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która za-deklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członkowie Wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czyn-nego i biernego prawa wyborczego.
3. Członków Wspierających przyjmuje i odwołuje na podstawie uchwały Zarząd Stowarzy-szenia.
§ 13
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków.
3. Likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego.
4. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.
5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
6. Śmierć członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną.
7. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 13 pkt. 2. może nastąpić w razie:
1. Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia.
2. Nieusprawiedliwionego zalegania w opłaceniu składek członkowskich przez okres 3-miesięcy.
Skreślenia z listy dokonuje Zarząd. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom Stowarzy-szenia odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które na najbliższej sesji podejmuje ostateczną uchwałę.
IV. Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w gło-sowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w drugim miesiącu od dnia ich wyboru.
3. Do ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.
4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do gło-sowania. W wypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 17
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, odwołania go lub utraty członkostwa, skład osobowy tych władz jest uzupełniany, spośród wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków zastępców, w kolejności uzyskiwanych głosów, a w razie ich braku, wyboru doko-nuje na najbliższej sesji Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dołączonych członków nie może przekroczyć dwóch osób pochodzących z wyboru dokonanego na najbliższej sesji Wal-nego Zgromadzenia Członków.
§ 18
Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane:
1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia Członków Stowarzyszenia oraz informo-wać zainteresowanych o sposobie załatwiania zgłoszonych spraw.
2. Systematycznie informować Członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach.
§ 19
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze oraz co czte-ry lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebra-nia.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicja-tywy:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest do czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
§ 21
Porządek Walnego Zgromadzenie Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.
§ 22
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie zwy-czajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz a także rozpatrzenie wniosku Komisji Re-wizyjnej .
4. Uchwalenie zmian w Statucie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
6. Wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia.
§ 23
Zarząd
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nimi.
2. Zarząd składa się z 4-5 członków, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz po-siadają pełną zdolność do czynności prawnych- którzy spośród siebie wybierają prezesa, 1 zastępcę, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem do-radczym oraz zaproszeni goście.
§ 24
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wy-konania.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarzą-dzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
4. Pozyskiwanie sponsorów, promotorów, przyjmowanie darowizn finansowych i rzeczowych oraz zapisów.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków.
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płacenia.
§ 25
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepi-sami prawa całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finanso-wej.
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzające-go i niepodlegającym mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeń-skim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli i nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
V. Majątek Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkow-skich, środków z funduszy publicznych, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierają-cych, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycz-nych, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego
§ 28
Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób – prezesa Stowarzyszenia lub zastępcy i jednego członka Zarządu.
Do ważności pism i dokumentów w sprawach niemajątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
§ 29
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 30
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym poży-ciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzy-stanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto-sunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§31
Uchwalę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego mająt-ku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
§32
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami są członkowie jego Zarządu.
Statut uchwalono.

 


facebook
kalendarz
galeria
video
sponsorzy
linki
OPP - 1%
Statut:
Statut-str1.jpg
Statut-str10.jpg
Statut-str2.jpg
Statut-str3.jpg
Statut-str4.jpg
Statut-str5.jpg
Statut-str6.jpg
Statut-str7.jpg
Statut-str8.jpg
Statut-str9.jpg
statut-str11.jpg